مقالات مشاوره ای

بازی های کامپیوتری

بازی-کامپیوتری.jpg

بازی های رایانه ای تهدید یا فرصت

به طور کلی بازی ها زمینه ساز رشد کودکان هستند ، و کودکان نیاز دارند بازی هایی را انجام دهند ، برای آنکه خیلی از مولفات یادگیری کودکان در خلال بازی کردن می تواند پدیدار و گنجانده شود و کودکان اینگونه می توانند بسیاری از مهارت ها را آموخته و به کار برند.


1245151

روشا مشاور تلاش کرده است تا با جذب نیرو های متخصص و قابل اعتماد، پاسخگوی انتظارات شما مهربانان از یک مجموعه ی مشاوره ای در زمینه های مختلف باشد.

ارسال این به یک دوست